ඉක්මන් බාධාවක්

  • quick hitch

    ඉක්මන් බාධාවක්

    එච්එම්බී ක්ෂණික හච් මගින් කැණීම් යන්ත්‍රයේ ක්‍රියාකාරිත්වය බෙහෙවින් වැඩි දියුණු කළ හැකිය. එච්එම්බී ක්ෂණික හච් එකලස් කිරීමෙන් පසුව, බාල්දි, රිපර්, හයිඩ්‍රොලික් බ්‍රේකර්, ග්‍රාබ්ස්, හයිඩ්‍රොලික් ෂියර්ස් වැනි විවිධ කැණීම් ඇමිණුම් ඉක්මනින් සම්බන්ධ කළ හැකිය.