කැණීම් බාල්දි

  • excavator bucket

    කැණීම් බාල්දිය

    HMB කැණීම් බාල්දි අයිතමයට ඔබේ යන්ත්‍රයට ගැලපෙන පරිදි සහ ඔබේ ව්‍යාපෘති අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා රිසිකරණය කර ඇති බාල්දි, රොක් බාල්දිය, ක්ලැම්ෂෙල් සහ ඇලවන බාල්දිය ඇතුළත් වේ.