නිෂ්පාදන වීඩියෝ

බැකෝ 750

පෘථිවි ඔගර්

පොරබැදීම

හයිඩ්රොලික් සංයුක්තකය

ඉක්මන් කප්ලර්

පැත්ත 1950

නිශ්ශබ්ද 1400

ස්කීඩ් ලෝඩර් බ්‍රේකර් 530

ඉහළම 20 ජී