හයිඩ්‍රොලික් ෂියර්

  • hydraulic shear

    හයිඩ්‍රොලික් ෂියර්

    එච්එම්බී හයිඩ්‍රොලික් කඩා දැමීමේ කොපුව බහුකාර්ය අභිරුචිකරණයට සහාය වේ. ශක්තිමත් කරන ලද කොන්ක්‍රීට් තලා දැමීම හා වෙන් කිරීම, සීරීමට ලක්වූ වාහන විසුරුවා හැරීම, ගොඩනැගිලි ව්‍යුහයේ යකඩ බාල්ක කැපීම යනාදිය කඩා ඉවත් කිරීමේ කටයුතු කිරීමට ඔබට එච්එම්බී හයිඩ්‍රොලික් කඩා දැමීමේ කොපුව භාවිතා කළ හැකිය.