හයිඩ්‍රොලික් ස්පන්දන යන්ත්‍රය

  • hydraulic pulverizer

    හයිඩ්‍රොලික් ස්පන්දන යන්ත්‍රය

    හයිඩ්‍රොලික් ස්පන්දන යන්ත්‍රය ශක්තිමත් කරන ලද කොන්ක්‍රීට් තලා දැමීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇති අතර ගොඩනැගිලි, කර්මාන්තශාලා බාල්ක සහ තීරු කඩා දැමීමට බහුලව භාවිතා වේ; ශක්තිමත් කරන ලද කොන්ක්‍රීට් තලා දැමීම සහ ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කිරීම.