පෘථිවි වර්ධන

  • excavator earth auger

    කැණීම් පොළොව

    වැටවල් දැමීම, භූමි අලංකරණය, ගස් සිටුවීම, හොඳින් කම්මැලි, අත්තිවාරම් ගොඩවල් සහ යනාදිය සඳහා විවේචනාත්මක ඇමිණුම. කැණීම් යන්ත්‍ර සඳහා පහසුවෙන් සවි කිරීම සහ බැහැර කිරීම ටොන් 1.5 සිට 40 දක්වා පරාසයක පවතී.