හයිඩ්‍රොලික් තහඩු සංයුක්තකය

  • hydraulic compactor

    හයිඩ්‍රොලික් සංයුක්තකය

    එච්එම්බී හයිඩ්‍රොලික් ඉදිකිරීම් සංයුක්තය සැලසුම් කර ඇත්තේ ඉංජිනේරු ව්‍යාපෘතිවල ඉහළ tivity ලදායිතා අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා කැණීම් යන්ත්‍ර සහ බැකෝ ලෝඩරයන්ගේ බහුකාර්යතාව පුළුල් කිරීම සඳහා ය.