ගොඩවල් මිටිය

  • hydraulic pile hammer

    හයිඩ්‍රොලික් ගොඩවල් මිටිය

    පීවී ව්‍යාපෘතිය, ගොඩනැගිලි, අධිවේගී දුම්රිය ව්‍යාපෘතිය, අපද්‍රව්‍ය පද්ධති නඩත්තු කිරීම, ගංගා ඉවුර ශක්තිමත් කිරීම, තෙත්බිම් මෙහෙයුම් වැනි ගොඩවල් ගොඩ නැගීම හා නංවාලීම සඳහා විවිධ අත්තිවාරම් ඉදිකිරීම් ව්‍යාපෘතිවල එච්එම්බී හයිඩ්‍රොලික් ගොඩවල් මිටිය බහුලව භාවිතා වේ.